ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SEERUS SITE


Artikel1. DEFINITIES

In onderhavige algemene Voorwaarden worden de termen waarvan het initiaal met een hoofdletter voorkomt, als volgt gedefinieerd:

De Gebruiker : iedere natuurlijke of rechtspersoon die de Seerus site gebruikt zowel om een marktonderzoek te bestellen als om een marktonderzoek te beantwoorden.

 

De Leverancier : Seerus BVBA, met maatschappelijke zetel te rue Marie-Henriette, 6, 5000 Namur, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0729.573.226) .

 

De Inhoud : alle teksten, grafieken, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto's, handelsmerken, logo's, geluiden, muziek, illustraties en computercodes,  gezamenlijk zo door deze term gedefinieerd, oa het design, de structuur, de selectie, de coördinatie, de uitdrukking, het aspect en de gebruiksvriendelijkheid, de presentatie en de opstelling.

 

Artikel 2 . OBJECT

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van  deze website. De toepassing van alle andere voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 3. VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

Onderhavige site biedt haar gebruikers de mogelijkheid :

- marktonderzoeken op te zetten
- deze marktonderzoeken te verspreiden
- statistische analysegegevens van de marktonderzoeken te verstrekken                                              

Alvorens toegang te hebben tot deze diensten moet de gebruiker zich inschrijven op de site. Een reeks vragen wordt gesteld tijdens de inschrijving.

Om een marktonderzoek te bestellen, moet de gebruiker een aantal "Seerus-kredieten" betalen. Deze kredieten kunnen op twee manieren opgespaard worden: ofwel door enquêtes van andere Seerus-gebruikers te beantwoorden, ofwel door ze rechtstreeks te kopen.

De Leverancier behoudt zich het recht voor op elk moment de prijs en de waarde van de kredieten te wijzigen.

De prijs van een marktonderzoek varieert in functie van het aantal in de studie gestelde vragen en van de doelgroep.

De niet opgebruikte kredieten worden niet terugbetaald.

 

Artikel 4. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER EN GEBRUIK VAN DE VERZAMELDE INFORMATIE

De persoonlijke gegevens met betrekking tot de Gebruikers worden behandeld overeenkomstig de wet van 8 December 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en overeenkomstig de wet van 11 Maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij  .     
 

Ze zullen bewaard worden in de bestanden van de Leverancier en zullen worden verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden:  de uitvoering van de door de Gebruiker aan hem  toevertrouwde taak, het beheer van de klanten, de bevordering van de Leveranciersdiensten.

Mocht de Gebruiker wensen dat zijn persoonlijke gegevens niet meer door de Leverancier gebruikt zouden worden voor reclamedoeleinden, kan hij dat gratis aan deze laatste meedelen  door middel van ons contactformulier.

Het gebruik van de elektonische adressen voor reclamedoeleinden moet voldoen aan bepaalde regels voorzien in de artikels 13 en 14 van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij  . De Gebruiker kan zich gratis verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor promotionele doeleinden.      

De Gebruiker heeft een recht van inzage en verbetering van zijn gegevens. 

Wanneer een Gebruiker een marktonderzoek beantwoordt, worden zijn gegevens meegedeeld aan de opdrachtgever van het marktonderzoek in kwestie indien hij bij de inschrijving aanvaardt heeft dat zijn persoonlijke gegevens te dien einde meegedeeld zouden worden.

Indien de Gebruiker geweigerd heeft dat zijn gegevens meegedeeld zouden worden, zullen de gegevens van de Gebruiker enkel voor statistische doeleinden verwerkt worden

 

Artikel 5. VERANTWOORDELIJKHEDEN

De Leverancier heeft een inspanningsverplichting. Hij garandeert het opzetten en de verspreiding van de bestelde marktonderzoeken en de verstrekking van de statistische gegevens onder de bij de bestelling voorziene voorwaarden.

De Leverancier is niet verantwoordelijk voor de Inhoud van de publicaties van de Gebruikers noch voor het controleren inzake de betrouwbaarheid van de door de Gebruikers verstrekte informatie. 

De verantwoordelijkheid van de Leverancier is beperkt tot de vergoeding van de direct geleden en duidelijk aangetoonde schade tot maximaal de waarde van de dienst.

De Leverancier kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden wegens een niet-nakoming, ongeacht dewelke als gevolg van een toedoen van derden of een geval van overmacht met inbegrip van onder andere - maar niet uitsluitend - oorlog, oproer, rellen, onderbreking van het vervoer, problemen bij in- of uitvoer, staking, uitsluiting, schaarste, brand, aardbeving, stormen en overstromingen.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de exploitatie van de door de Leverancier verstrekte diensten en voor de inhoud van de publicaties waarvan hij de tenuitvoerlegging vraagt aan de Leverancier.

 

ArtiKEL 6. INTELLECTUELE EN INDUSTRIELE EIGENDOM

De Inhoud die op de Site te vinden is, is in eigendom, beheer of in licentie door of aan de Leverancier en wordt beschermd door de wetgeving aangaande handelsopmaak, auteursrechten, octrooiën en handelsmerken en door diverse andere toepasselijke regelgevingen inzake eigendomsrechten en oneerlijke concurrentie.

Tenzij uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden kan geen deel van de Site en geen enkele Inhoud worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, publiek getoond, gecodeerd, vertaald, verzonden of gedistribueerd op enigerlei wijze ( inbegrepen mirroring ) aan een andere computer, server, website of ander medium voor publicatie of distributie of voor om het even welke commerciële ondernemening, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier.

 

Artikel 7. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK             

Onderhavige Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend geregeld door de Belgische wetgeving met uitsluiting van de collisieregels.

De Gebruiker die een moeilijkheid ondervindt, moet eerst de Leverancier contacteren. Deze laatste zal alles in het werk stellen om trachten het probleem op te lossen.

In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

 

Artikel 8. COOKIES

Cookies zijn tekstbestandjes die met pagina’s van de website die u op dat moment raadpleegt, worden meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer of mobiel toestel wordt opgeslagen. Ze bewaren informaties die later nuttig kunnen zijn. Deze gegevens laten toe uw informaties tussen de pagina's te bewaren maar ook uw interactie met de site te analyseren. Een cookie bevat een code die alleen gelezen kan worden door de server die het er geplaatst heeft. De server heeft dus geen toegang tot andere informatie die zich bevindt op uw computer of uw mobiel toestel.    

De persoonlijke gegevens met betrekking tot de Gebruikers worden behandeld overeenkomstig de wet van 8 December 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en overeenkomstig de wet van 11 Maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij  .      

 

Artikel 9. DIVERSEN

In geval van nietigheid van één  of meerdere bepalingen in onderhavige Gebruiksvoorwaardenvoorwaarden,  doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van alle overige bepalingen van deze Voorwaarden.

De Leverancier behoudt zich het  recht voor om naar eigen inzicht en op elk moment, delen uit onderhavige algemene Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, aan te vullen, te verbeteren, bij te werken of te verwijderen. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om regelmatig deze algemene gebruiksvoorwaarden te raadplegen om na te gaan of er wijzigingen werden aangebracht.